Forskning bakom medicinsk laser

Medicinsk laser hjälper kroppens celler att påskynda självläkningen, dessutom är det väl utforskat och utsträcker sig i den vetenskapliga litteraturen. I denna artikel kommer vi skriva om några områden som medicinsk laser kan hjälpa dig att förbättra ditt liv.

Fördelar med medicinsk laser:

Medicinsk laser har visat sig att kunna hjälpa patienter som lider av tinnitus i samband med bullerskador. De patienter som laserbehandlingen testades på, fick 20 behandlingar varannan dag och bedömdes sedan av tre parameter: visuell analog skala, styrkan av tinnitus och handikapp på grund utav tinnitus. De tre parametrarna visade att det hade förbättrats direkt efter behandlingen, efter 3 månader syntes en liten försämring.

Förutom tinnitus har det visat i en annan studie hur tillväxten (hypertrofi) av muskulaturen kan ökas med medicinsk laserterapi då knäextensorerna stärks tillsammans med laserterapi och träning. Detta testades på 30 friska män, som delades in i tre olika grupper: endast laserterapi (CG), endast träning (TG) och laserterapi och träning (TLG). Muskelstyrkan och muskeltjockleken ökade mer när de utsattes för både laserterapi och träning, jämfört med de andra grupperna.

Nackatros är något som är vanligt. Det har visats i en studie att laserterapi hjälper till med en funktionell förändring och ger en smärtstillande effekt. 60 patienter som hade diagnostiserats med artros delades in i två grupper: laserterapi och placebo laser. Den grupp som utsattes för laserterapi förbättrades avsevärt i jämförelse till placebogruppen där ingen förbättring visades.

Smärta är något som medicinsk laserterapi är effektivt mot. I en undersökning testad på patienter med nacksmärta, visade undersökningen att vissa patienter var smärtfria i upp till 22 veckor och 2 av 3 blev helt smärtfria eller minskad smärta. Artos i lederna eller akut ryggsmärta kan också minskas av laserterapi.

Eventuella biverkningar/ risker:

Inga kända risker är kända, dock finns biverkningar. Efter en behandling kan en ökad smärta uppträda efter 6-24 timmar. Då laserbehandlingen startar läkningsprocessenen, dock är detta ett bra tecken eftersom detta visar att patienten svarar på behandlingen. Smärtan går oftast över efter en dag, men kan ibland hålla längre. Dessutom brukar laserbehandlingen vara smärtlindrande och det kan då vara enkelt för patienten att råka överbelasta och detta kan då leda till en försämring istället.